De medewerkers van Didi reizen de hele wereld over en zien tijdens hun reizen telkens opnieuw mensen die een kans zouden moeten krijgen.
Om dat gestalte te geven is in 2009 de Stichting Didi-ism opgericht.

Didi ondersteunt naast andere goede doelen-organisaties ook deze stichting, die zich met name  richt op de ondersteuning van mensen die door een handicap of andere tekortkoming in een achterstandsituatie verkeren in de landen waar modeartikelen worden geproduceerd voor Didi.

ANBI info
Stichting Didi-ism is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting zich voor minimaal 90% inzet voor het algemene nut. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het sinds 1 januari 2014 verplicht is om een aantal gegevens te publiceren.

De naam
Stichting Didi-ism

RSIN
820368842

KvK-nummer
37148099

Contactgegevens
Post:    Celsiusstraat 2, 1704 RW Heerhugowaard
Tel:      088 3225690

Bestuurssamenstelling
R.A.O. (Rob) Zwierink, voorzitter
C.S.J. (Cor) Stoop, secretaris-penningmeester
vacature

Doelstelling
De stichting heeft blijkens artikel 2 van de Statuten ten doel mensen te ondersteunen die door een handicap of andere tekortkoming in een achterstandsituatie verkeren in de landen waar mode-artikelen worden geproduceerd voor de besloten vennootschap Didi Fashion B.V., gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37046339, hierna te noemen Didi Fashion. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door mensen in staat te stellen ondanks hun handicap of tekortkoming te participeren in het arbeidsproces of anderzijds een bijdrage te leveren aan het vervaardigen van modeartikelen of accessoires teneinde op die manier in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te bereiken door het geven van gerichte opleidingen en het aanpassen van werkplekken in het productieproces. Tevens zal de stichting zich inspannen om in de gebieden waar Didi Fashion haar kleding produceert voorlichting te geven over de participatie van mensen met een tekortkoming of een handicap ten einde draagvlak voor de doelstellingen van de stichting te creëren. Het bestuur van de stichting maakt daartoe onder meer afspraken met Didi Fashion over het aantal Didi-ism artikelen in de Didi Fashion-collectie alsmede over de afdracht aan de stichting per geproduceerd en verkocht artikel van een gedeelte van de opbrengst. Daarnaast zal de stichting ook fondsen werven bij de producerende industrie in de betrokken landen of andere bronnen trachten aan te boren. Het bestuur van de stichting kan adviseurs benoemen in de landen waar Didi-sim artikelen worden geproduceerd, welke adviseurs als taak krijgen om toezicht te houden op de door de stichting opgezette activiteiten.

Vermogen
Het vermogen van de stichting is opgebouwd uit van Didi Fashion ontvangen bijdragen verminderd met aan de doelstellingen bestede bedragen alsmede rechtstreeks aan de stichting in rekening gebrachte (bescheiden) kosten. Voor zover ontvangen bedragen nog niet hebben geleid tot bestedingen aan de doelstellingen worden deze nagenoeg geheel toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Ter dekking van de vaste kosten van de stichting wordt een relatief geringe overige reserve aangehouden.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Publicatiestukken (klik op het betreffende jaar om de .pdf te downloaden)

Jaarverslag 2014
Jaarcijfers 2014

Jaarverslag 2015
Jaarcijfers 2015

Jaarverslag 2016
Jaarcijfers 2016

Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2017

Jaarverslag 2018
Jaarcijfers 2018