Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van DIDI, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door FIQS Services B.V., gevestigd te Alkmaar aan de Hazenkoog 4, hierna te noemen: 'DIDI'.

1.1.2 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. DIDI handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.3  Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. De actie
2.1 Specificatie actie

2.1.1  De actie loopt van 28 maart t/m 4 april 2023 hierna te noemen: 'actieperiode’. Na het verstrijken van de actieperiode is inschrijven niet meer mogelijk. DIDI behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actieperiode eenzijdig te wijzigen.

2.1.2  Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op een blazer t.w.v. € 109,99 en broek t.w.v. € 99,99. Mocht het zo zijn dat één van de producten onverhoopt is uitverkocht, dan zullen we samen met jou op zoek gaan naar een andere stijlvolle jurk!

2.1.3  Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

2.2 Deelname

2.2.1  De actie is alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn.

2.2.2  Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van DIDI, aan DIDI gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.3  Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.

2.2.4  De winnaar van de prijs geeft DIDI hierbij toestemming om de naam en/of het beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

2.2.5 Per adres en/of rekeninghouder kan één deelnemer meedoen.

2.2.6 Meedoen aan de winactie kan door aanmelding via de DIDI website. Deelname is alleen geldig indien alle gegevens zijn ingevuld.

2.3 Persoonsgegevens en gegevensverwerking

2.3.1  Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

2.3.2  Door het aanvinken van het vakje DIDI nieuwsbrief, geeft deelnemer toestemming tot het ontvangen van de DIDI nieuwsbrief. Deelnemer kan zich in iedere nieuwsbrief afmelden.

2.3.3  De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in een gegevensbestand. Zie onze privacyverklaring op de onze website.

2.3.4  Door het aanvinken van het vakje marketingdoeleinden, geeft deelnemer toestemming voor het tonen van gerichte aanbiedingen van DIDI of gerichte communicatie door DIDI op platformen van derden en social media (bijvoorbeeld Facebook advertenties). Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan jouw interesses aan te passen en je specifiek voor jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen.

2.3.5 DIDI is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.3.6 Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Van deze rechten kun je gebruik maken door contact met ons op te nemen. Raadpleeg ons privacy statement op onze website voor meer informatie.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid DIDI

3.1.1  Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

3.1.2 Deelnemer garandeert dat inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendom) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn. Deelnemer vrijwaart DIDI voor aanspraken van derden terzake. Indien blijkt dat de inzending wel inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn, behoudt DIDI zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door DIDI dientengevolge geleden schade.

3.1.3  Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

3.1.4 Deelnemer garandeert dat de inzendingen zelf zijn gemaakt en deze niet van internet zijn betrokken.

3.1.5 DIDI is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie of je deelname aan de actie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot:

-           de door DIDI te verstreken producten;

-           het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van het product;

-           het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.

3.1.6  DIDI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen, zoals:

-           enig technisch mankement en/of vertragingen;

-           mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

3.1.7  DIDI is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.

3.1.8  DIDI is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

3.1.9 Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud

4.1.1  DIDI behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.

b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;

c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de producten te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.1.2  In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DIDI.

4.1.3 Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven deelnemer en DIDI aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1  Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen aan community@weconnect.nl onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. WeConnect zal namens Organisator vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.

4.2.2  Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Klantenservice