Actievoorwaarden &Olives Travel en DIDI

Helaas is deze actie afgelopen! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief zodat je geinformeerd blijft bij een volgende actie. 


Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

  1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Inspiratie voor iedere locatie hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Bergerbos B.V., gevestigd te Bergen aan de Eeuwigelaan 3, hierna te noemen: '&Olives Travel’. Deze actie wordt samen gedaan met FIQS Services B.V., gevestigd te Alkmaar aan de Hazenkoog 4, hierna te noemen ‘DIDI’.

  1.1.2 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. &Olives Travel handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

  1.1.3  Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. De actie
2.1 Specificatie actie

  2.1.1  De actie loopt van 21 augustus t/m 3 september 2023, hierna te noemen: 'actieperiode’. Na het verstrijken van de actieperiode is inschrijven niet meer mogelijk. &Olives behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actieperiode eenzijdig te wijzigen.

  2.1.2  Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op een reischeque t.w.v. € 500,-. Geldig op een pakketreis (vlucht + accommodatie) van minimaal 7 nachten met vertrek dit jaar, minimaal twee personen, de vakantie moet geboekt worden voor 01-12-2023.

  2.1.3  Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

2.2 Deelname

  2.2.1  De actie is alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn.
  
  2.2.2  Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van &Olives Travel, aan &Olives Travel gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

  2.2.3  Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.

  2.2.4  De winnaar van de prijs geeft &Olives Travel en DIDI hierbij toestemming om de naam en/of het beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

  2.2.5 Per adres en/of rekeninghouder kan één deelnemer meedoen.

  2.2.6 Meedoen aan de actie kan door je via de landingspagina op didi.nl in de schrijven voor de &Olives Travel nieuwsbrief. Een volledig ingevulde inzending is voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de actie.   Je inschrijving komt direct bij &Olives Travel in de database terecht en wordt niet gedeeld met DIDI of andere partijen.

2.3 Persoonsgegevens en gegevensverwerking

  2.3.1  Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs. De naam van de deelnemer kan worden gepubliceerd in de nieuwsbrief of op de social kanalen van &Olives Travel en DIDI.

  2.3.2  Door het aanvinken van het vakje &Olives Travel nieuwsbrief, geeft deelnemer toestemming tot het 2 keer per week ontvangen van de &Olives Travel nieuwsbrief. Deelnemer kan zich in iedere nieuwsbrief afmelden.
 
  2.3.3  De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in een gegevensbestand. Zie onze privacyverklaring.

  2.3.4  Door het aanvinken van het vakje marketingdoeleinden, geeft deelnemer toestemming voor het tonen van gerichte aanbiedingen van '&Olives Travel of gerichte communicatie door '&Olives Travel op platformen van derden en social media (bijvoorbeeld Facebook advertenties). Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan jouw interesses aan te passen en je specifiek voor jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen.

  2.3.5 '&Olives Travel is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2.3.6 Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Van deze rechten kun je gebruik maken door contact met ons op te nemen. Raadpleeg ons Privacy statement op onze website voor meer informatie.

2.4 Vaststelling van de deelnemers

  2.4.1  Deelnemers maken alleen kans als ze een volledige inschrijving indienen.

  2.4.2  De prijs  is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

  2.4.4  De reischeque is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid &Olives Travel en DIDI

  3.1.1  Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

  3.1.2 Deelnemer garandeert dat inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn. Deelnemer vrijwaart &Olives Travel en DIDI voor aanspraken van derden terzake. Indien blijkt dat de inzending wel inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn, behouden &Olives Travel en DIDI zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door &Olives en DIDI dientengevolge geleden schade.

  3.1.3  Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

  3.1.4 Deelnemer garandeert dat de inzendingen zelf zijn gemaakt en deze niet van internet zijn betrokken.

  3.1.5 &Olives Travel en DIDI zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie of je deelname aan de actie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot:

- de door &Olives Travel en DIDI te verstreken producten;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van het product;
- het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.


  3.1.6  &Olives Travel en DIDI kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen, zoals:

- enig technisch mankement en/of vertragingen;
- mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

  3.1.7  &Olives Travel en DIDI zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.

  3.1.8  &Olives Travel en DIDI zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

  3.1.9  Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud

  4.1.1  &Olives Travel en DIDI behouden zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.

b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;

c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de producten te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

  4.1.2  In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door &Olives Travel en DIDI.

  4.1.3 Is of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven deelnemer, &Olives Travel en DIDI aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

4.2 Vragen en klachten

  4.2.1  Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een e-mail te sturen aan marketing@andolives.nl onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. &Olives Travel zal namens Organisator vervolgens contact met de Deelnemer opnemen.

  4.2.2  Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.